Utdanning​​

Utdanning er en viktig innvestering for fremtiden

 

​Utdanning er nøkkelen til et barns fremtid. Utdanning reduserer fattigdom, gir økt inntekt og bedre helse. Barn med grunnleggende lese, skrive og regneferdigheter har den kompetansen som trengs for å ta steget ut i arbeidslivet, og for å skape en bedre framtid for seg selv og sin familie.

Right To Play har lenge hatt utdanning som et av våre fremste satsningsområder, og arbeidet nytter. I dag går 90 % av alle barn på grunnskole, men selv om andelen barn som går på skole har økt betraktelig siden 2000, har ikke målet om universell utdanning blitt nådd. Det er fortsatt 59 millioner barn i grunnskolealder som ikke går på skole, og 55 % av disse er jenter. Dette er jenter som enten blir giftet bort i ung alder eller som må arbeide for å bidra til familiens inntekt.

 

Kvaliteten på utdanningen er viktig for læring


Alle barn har rett til utdanning, men utdanningen skal også være av god kvalitet. Selv om det i mange land har vært gjort betydelig fremskritt for å få flere barn på skolen, har det ikke vært gjort nok for å sikre at barn og unge faktisk lærer. I mange land har fokus på kvantitet gått ut over kvaliteten på læring. Det er derfor grunn til bekymring når 130 millioner barn går på skolen i fire år uten å tilegne seg grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og matematikk.

Skal vi nå FNs Bærekraftsmål nummer 4: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle,  innen 2030, er en nødt til å sikre at lærerne har den kunnskapen og kompetansen som kreves. Men det er også her en del av utfordringen ligger. I Afrika sør for Sahara har 50 prosent av førskolelærere, 20 prosent av grunnskolelærere og 25 prosent av ungdomsskolelærere ingen formell lærerutdanning.  

Hva gjør Right To Play?
Right To Play jobber med å skape inkluderende og trygge læringsmiljø for alle. For at læring skal finne sted må elevene føle seg trygge og trives på skolen. Skolen skal være et sted der vennskap og relasjoner skapes og utvikles. 

Right To ​​​Play jobber også med kapasitetsbygging av lærere i undervisningsmetoder som fremmer læring. Dette er metoder som gjør at elevene tar aktivt del i undervisningen, og ikke bare repetere det læreren sier. Elevene samarbeider om å løse oppgaver som fremmer kritisk tenkning, og deltar aktivt i diskusjoner og samtaler av faglig karakter.

Right To Play har tett samarbeid med lokale utdanningsmyndigheter, lokalsamfunn og foreldre for å styrke kvaliteten på utdanningen, og for å nå ut til de mest marginaliserte. Mye av arbeidet handler om å styrke hjem-skole-samarbeidet og sikre reell medvirkning fra foreldre i jobben med å skape inkluderende og trygge læringsmiljø for alle.

  
 
HISTORIE FRA FELT: Møt Daphine...
Health Practices  
 

Lek og aktivitet lære barn livsviktig kunnskap, som for eksempel å vaske hendene og beskytte seg mot malaria.

Peaceful Communities 
 

Lek og aktivitet gjør at barna bygger relasjoner og utvikler sosiale ferdigheter.

Act