Right To Play Norges innspill til statsbudsjettet for 2025

Right To Play er en global organisasjon som arbeider med utdanning og lekbasert læring i et utviklingsperspektiv. Gjennom lekbasert læring bidrar Right To Play til å beskytte, utdanne og styrke barn og unge som lever i fattigdom og konflikt, slik at de blir bedre rustet til å forme egen fremtid. I det følgende presenterer vi Right To Plays innspill til statsbudsjettet for 2025.

Utdanning spiller en viktig rolle i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål. I den globale kampen mot klimaendringene kan investering i utdanning bidra til å styrke tiltak som bidrar til klimatilpasning og grønn økonomisk vekst. Økende globale sikkerhetsutfordringer kan også møtes med styrket innsats på utdanning. Demokratiet som styreform møter store utfordringer. En nylig publisert FN-rapport1 slår fast at det er mangel på muligheter – og ikke ideologi – som er hovedgrunnen til ekstremistrekruttering. Investering i utdanning vil redusere sosial ulikhet. I tillegg er en utdannet befolkning som kan stille kritiske spørsmål og delta i samfunnsdebatten bedre rustet til å styrke demokratiske institusjoner og utfordre autoritære makthavere. Til sammen er dette tiltak som kan bidra til at Norge kan bidra til en mer bærekraftig fremtid for millioner av barn og unge over hele verden.

Right To Play er opptatt av at rammevilkårene til ideell sektor i Norge må styrkes. Gode og forutsigbare rammevilkår er svært viktig for å kunne utløse kraften som ligger i en sterk ideell sektor. Right To Play mener derfor at regjeringen må følge opp Hurdalsplattformen og gi full momskompensasjon gjennom en regelstyrt ordning til ideelle og frivillige organisasjoner. Perspektivmeldingen fra 2021 peker videre på at frivillige og ideelle organisasjoner må sørge for en bærekraftig inntjeningsmodell der de står for mer av inntektene selv. Gaver er en viktig inntektskilde for mange ideelle organisasjoner, og skattefradragsordningen er et viktig insentiv for å stimulere til å gi gaver. Vi ber derfor om at regjeringen styrker denne ordningen.

Right To Play Norges hovedprioriteringer:

  • Beholde Norges bistandsinvesteringsnivå til én prosent av bruttonasjonalinntekten. Av dette ønskes det at 15 prosent av all bistand og ti prosent av humanitære midler er øremerket til utdanning. I fremtiden anbefales det at bistandsinvesteringsnivå øker i takt med klimatilpasningsbehov og krav.
  • Det bør skisseres konkrete forslag for å gi utdanningsbistandssektoren større tilgang til midler øremerket klima. Dette anerkjennes av regjeringens oppfordring om at bistand til klima og utvikling integreres. Dette er også i tråd med å øke klima koblet bistand i regjeringens nye rammeverk for utviklingspolitikken ‘Investering i en felles fremtid.’ *2
  • I forkant av et ‘financing for development’ toppmøtet i 2025, anbefaler Right To Play at Norge øker tilgjengelig investering til Skatt for utvikling.*3 Frigjorte midler bør rettes mot områder som utdanning for å støtte opp om bærekraftsmålene og finansiering til klimatilpasning for partnerland.
  • Regjeringen må følge opp Hurdalsplattformen og innføre full momskompensasjon gjennom en regelstyrt ordning til frivillig og ideell sektor.
  • Maksimalt skattefradrag for gaver til organisasjoner bør økes til 100.000. kr og det bør innføres en egen og høyere grense for gaver fra næringslivet.