PSS Policy Brief - Tanzania - Web Hero.jpg

Lekens betydning for barns utvikling

For mange barn er krise den nye normalen. Katastrofer, konflikt og tvungen fordrivelse er en tung byrde for barn å bære. Stressfaktorer som dette kan stå i veien for barns utvikling og evne til å lære.

Lekbasert læring er en av de meste effektive metodene for å styrke barns psykososiale velvære. I en ny policy brief som handler om å fremme psykososial velvære gjennom lek, fremhever vi forskning som viser hvordan lek hjelper barn med å utvikle viktige ferdigheter, samt lære å håndtere utfordrende situasjoner. Den viser også til flere casestudier om hvordan lekbaserte programmer gjør at barn får økt selvtillit og en følelse av tilhørighet.

PSS Policy Brief - Ghana - Web Image 2.jpg

Forskning kan bekrefte det lærere har erfart i flere tiår, og det er at psykososial støtte er avgjørende for trivsel og læring. I over 20 år har Right To Play utviklet programmer som tar i bruk lekbasert læring. Right To Play gir foreldre, lærere, trenere og medlemmer av lokalsamfunn verktøyene og kunnskapen de trenger for å støtte barn i ulike stadier i livet. Gjennom å ta i bruk ulike typer lek som sport, kunst, spill og musikk, gir vi barn bedre forutsetninger for å håndtere følelser som frykt, stress og angst. Når barn har et trygt sted å bearbeide sine følelser, er de bedre i stand til å lære og trives.

Psykososial støtte er avgjørende for barns trivsel og læring, men likevel fortsetter det å være et av de mest underfinansierte og oversette områdene for humanitær hjelp. Alle barn har rett til utdanning, og et trygt sted å leke og lære.